Успешно приключиха часовете по Личностно развитие в 8б клас
Публикувана от nefertiti на March 05 2019 00:00:00
Със завършването на 1 учебен срок успешно приключиха и часовете по Личностно развитие в 8б клас. Те са част от 3 годишната иновация на училището. Изготвената учебната програма по „Личностно развитие” развива и усъвършенства основните компетентности, включени в Европейска рамка на ключовите компетентности. В нея са включени теми, свързани с личността и личностното развитие; общуване и комуникация; работа в екип; емоционална интелигентност; самооценка, себепознаване и себепредставяне; емпатия; решаване на конфликти; асертивност; вземане на решения; управление на стреса и кариерно ориентиране.

Разширена новина
Със завършването на 1 учебен срок успешно приключиха и часовете по Личностно развитие в 8б клас. Те са част от 3 годишната иновация на училището. Изготвената учебната програма по „Личностно развитие” развива и усъвършенства основните компетентности, включени в Европейска рамка на ключовите компетентности. В нея са включени теми, свързани с личността и личностното развитие; общуване и комуникация; работа в екип; емоционална интелигентност; самооценка, себепознаване и себепредставяне; емпатия; решаване на конфликти; асертивност; вземане на решения; управление на стреса и кариерно ориентиране.
Обучението беше организирано при използването на съчетание между традиционни и и интерактивни методи на обучение /работа в групи, дискусии, ролеви игри, решаване на казуси, придружени с мултимедийни презентации/ и се обръщаше основно внимание на практическите умения, които ще придобият учениците. Темите са изготвени така, че се водеха в 2 последователни учебни часа.
Проведени са анкети с учители и родители за тяхната удовлетвореност от участието им в иновацията, според които наученото е било полезно, интересно, практически приложимо, а учениците са имали реална възможност за активно участие в учебния процес. Преподавателят - Нели Кацарска, успява да създаде в часовете позитивна и ангажираща атмосфера и да представи учебното съдържание ясно и достъпно. Според същите анкети - въведената иновация повишава авторитета на училището.